Skip to main content

News

PI-Seminar in Ho Chi Minh, Vietnam

Bernd Lieberth,
  • 02.10.2012

(english version in the attachment below)

HI?P H?IPROFIBUS/PROFINET KHU V?C ??NG NAM Á
TH? M?I

Tham d?

 

H?i th?o Qu?c t? PROFIBUS – PROFINET n?m 02 October 2012


 

Kính th?a Quí Khách hàng,

??i m?i là ??ng c? cho s? ti?n b? - ?i?u ki?n quan tr?ng ??u tiên nh?m gi? v?ng v? trí trong cu?c c?nh tranh toàn c?u. Tuy nhiên, s? ??i m?i, c?i ti?n này ph?i ???c ki?m ch?ng trên th?c t? và mang ??n nh?ng l?i ích c? th? cho ng??i s? d?ng. PROFIBUS và PROFINET hoàn toàn ?áp ?ng m?i yêu c?u ??t ra.

Nh?m gi?i thi?u các tính n?ng v??t tr?i c?a PROFIBUS/PROFINET, chúng tôi trân tr?ng kính m?i Quý khách hàng tham d? bu?i h?i th?o Qu?c t? “PROFIBUS - PROFINET n?m 02 October 2012 ”, c? th? nh? sau:

·       Ngày 02/10/2012: Khách s?n EQUATORIAL

                               S? 242, ???ng Tr?n Bình Tr?ng, Qu?n 5, Thành Ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam.

PROFIBUS và PROFINET ?em ??n kh? n?ng s?n sàng cao cho nhà máy, gi?m chi phí và c?i thi?n n?ng su?t c?ng nh? ?? linh ho?t cho nhà máy – t?t c? ??u n?m trong gi?i pháp h? th?ng tích h?p. Chúng tôi s? th?c hi?n trình di?n tr?c ti?p các gi?i pháp và s?n ph?m m?i t?i gian tr?ng bày v?i s? góp m?t c?a các nhà cung c?p.

?ây là l?n ??u tiên hi?p h?i PROFIBUS/ PROFINET ?ông Nam Á gi?i thi?u các mô hình mô ph?ng ???c tích h?p thi?t b? c?a nhi?u nhà cung c?p khác nhau và s? d?ng m?ng PROFINET.
Hãy ??ng ký hôm nay t?i trang thông tin c?a chúng tôi:
www.sea.profibus.comho?c g?i  E-Mail kèm M?u ??ng ký (Registration Form) t?i ??a ch?:southeastasia@profibus.com

R?t mong ???c g?p Quí khách hàng t?i bu?i h?i th?o.

Hi?p h?i PROFIBUS/PROFINET Khu v?c ?ông Nam Á

Ch??ng trình

08:30

??ng ký ??i bi?u

14:00

PROFINET

- Gi?i thi?u v? PROFINET (30 phút)

- Thi?t k? m?ng Ethernet Công nghi?p (Switch m?ng, k? thu?t không dây) (30 phút)

- Ch?n ?oán l?i và k? thu?t k?t n?i qua Web (30 phút)

- Mô ph?ng - thi?t k? h? th?ng PROFIBUS và PROFINET (15 phút)

- Chu?n ?oán và các d?ch v? trên Web (30 phút)

09:00

Khai m?c và Gi?i thi?u các nhà Tài tr?

09:30

C?p nh?t các tin t?c t? Hi?p h?i

-     Phát tri?n th? tr??ng, s? l??ng thành viên

-     K? thu?t công ngh?

10:30

Ngh? gi?i lao và tham quan các gian tr?ng bày

15:30

Ngh? gi?i lao và tham quan các gian tr?ng bày
G?i l?i phi?u ph?n h?i thông tin  và nh?n s? d? th??ng

11:00

PROFIBUS

- Thi?t k? m?ng PROFIBUS và mô ph?ng (30 phút)

- Chu?n ?oán và x? lý l?i m?ng Profibus (30 phút)

16:00

PROFIenergy – Tiêu chu?n ??u tiên ?? qu?n lý n?ng l??ng cho thi?t b? m?ng

H?i – ?áp, Rút th?m may m?n

12:45

?n tr?a

16:45

K?t thúc

 


Files:
#DateFilenameTypeSize
31/08/2012-2012_10_Invitation_Vietnam_vietnamese.pdfpdf257 KB
 Back to list